Sijoitus14.11.2014 klo 10:20

Yrityksen tunnusluvut ja sijoittaminen

Osakesijoittajan on tärkeää ymmärtää yrityksen kannattavan toiminnan ja osakkeiden kannattavan omistamisen välinen yhteys. Jos ostaa halpoja osakkeita mutta yritys on kaatumassa, tuottoa ei tule myöskään osakkeille. Jos yritys tuottaa jatkuvasti suurta voittoa, myös osakkeille voi saada hyvän tuoton, jos ei ole ostanut niitä liian kalliilla hinnalla.

Yrityksen toimintaa voidaan helposti kuvata muutamilla tunnusluvuilla.

Yrityksen tunnusluvut ja osakesijoittaminen

Sijoittajan tuotto tulee yrityksestä

Perustilanteessa osakkeenomistajan saama tuotto koostuu pelkästään yrityksen tuottamasta voitosta. Sen perusteella maksetaan osinko ja sen perusteella nousee osakkeen markkinahinta.

Spekulatiiviset lyhyen ajan sijoittajat voivat (joskus) saada osakkeistaan myyntivoittoa, vaikka yrityksen tulos ei olisi parantunut. Tässä on kuitenkin kysymys poikkeustilanteesta, jossa joko yrityksen aiempi osakkeen ostohinta on ollut "virheellinen" tai tämän hetken myyntihinta on "virheellinen". Toisin sanot olet joko itse sijoittajana onnistunut ostamaan hetkellisesti poikkeuksellisen halvan osakkeen tai saat sen nyt myytyä poikkeuksellisen kovalla hinnalla. Kyseessä on ikään kuin käytetyn auton osto, jossa sama auto voidaan hyvällä tuurilla myydä korkeampaan hintaan, vaikka sitä ei ole mitenkään korjattu. Kärjistetysti sanottuna riittää, että löytyy tyhmempi ostaja.

Normaalitilanteessa osinkotulojen lisäksi myös osakkeen myyntivoitosta saatava tuotto riippuu vain yrityksen kannattavasta toiminnasta. Asia on lopulta hyvin yksinkertainen. Jos yritys tuottaa voittoa eikä koko voittoa jaeta pois osinkona, myös yrityksen arvo kasvaa vuosi vuodelta. Tämä taas nostaa osakkeesta maksettavaa hintaa. Jos yrityksen voitto vielä kasvaa vuosi vuodelta, samalla kasvaa myös osinko ja osakkeen tulevasta myynnistä saatava myyntivoitto jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Siksi sijoittajan on tärkeää seurata aina omistamiensa yhtiöiden kannattavuutta.

Uudet mahdolliset ostokohteet on aina syytä tarkistaa ainakin jollakin tarkkuudella. Pitkäaikaisen sijoittajan pitäisi aina ostaa yhtiöitä, jotka toimivat kannattavasti ja ovat riittävän vakavaraisia.

Tärkeimpiä yrityksen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja

Liiketulos-% eli EBIT-%

 • Liiketuloksen osuus yrityksen liikevaihdosta.
 • Liiketulos = voitto ennen korkoja ja veroja = EBIT = Earnigs before interests and taxes.
 • Tärkeimpiä yrityksen kannattavuuden mittareita.
 • Kertoo , kuinka suuri osuus yrityksen myyntituloista jää voitoksi. Tästä voitosta maksetaan vielä korkokulut ja verot.
 • Suuri liiketulos-% kertoo kannattavasta tuotannosta.
 • Liiketulos-% riippuu yrityksen toimialasta.
 • Liiketulos-% kertoo toiminnan kannattavuuden mutta ei huomioi yrityksen velkaisuutta, koska rahoituskulut huomioidaan tuloslaskelmassa vasta liiketuloksen jälkeen.

Oman pääoman tuotto-% eli ROE

 • Kertoo, paljonko yrityksen omalle pääomalle on saatu tilikauden aikana tuottoa.
 • Oma pääoma = osakepääoma + yritykseen jätetyt aiempien tilikausien voitot.
 • Voidaan teoriassa verrata esim. pankkitilin korkoon tai osakesijoitusten keskimääräiseen tuottoon.
 • Koska oma pääoma voidaan myös menettää yrityksen toiminnan epäonnistumisen seurauksena, oman pääoman tuottoprosentin pitää olla selvästi ns. riskittömän sijoituksen tuottoa suurempi.
 • Mitä suurempi riski yrityksellä on, sitä suurempi pitää olla oman pääoman tuottoprosentti.
 • Oman pääoman tuottoa voidaan arvioida esim. seuraavasti:
  • Yli 20 % = erinomainen
  • 15 - 20 % = hyvä
  • 10 - 15 % = tyydyttävä
  • 5 - 10 % = välttävä
  • Alle 5 % = heikko
 • Yrityksen taseesta laskettava oman pääoman määrä ei ole välttämättä arvostettuna tämän hetken käypään arvoon. Tämä voi vääristää oman pääoman tuottoprosenttia.

EV/EBIT-luku

 • Yritysarvo / Liiketulos = EV/EBIT = Enterprice value / Earnings before interests and taxes.
 • Yritysarvo tarkoittaa pörssiyrityksillä yrityksen markkina-arvoa (pörssin markkina-arvo) lisättynä korollisilla nettoveloilla.
 • EV/EBIT kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekee velattoman arvonsa verran liiketulosta, jos tulos säilyy ennallaan. Analyytikot käyttävät usein EV/EBIT -lukua lisätietona P/E-luvun lisäksi kuvatessaan yrityksen asemaa.
 • Liiketulos on tuloslaskelmasta ennen kertaluonteisia eriä, korkoja ja veroja laskettava välitulos. Huomioi, että nämä erät sisältyvät nettotulokseen, joka on pohjana mm. sijoittamisen P/E-tunnusluvulle. 
 • EV/EBIT ottaa kantaa sekä yrityksen kannattavuuteen että velkaisuuteen. Sijoittamisessa käytetty P/E-luku ei ota lainkaan kantaan yrityksen varallisuustilanteeseen.
 • EV/EBIT on mm. yritysostajien käyttämä tunnusluku.

Gearing

 • Gearing = Nettovelka / Omat varat
 • Nettovelka saadaan, kun korollisista veloista vähennetään likvidit (=helposti realisoitavat) rahavarat.
 • Jos rahavaroja on yhtä paljon kuin nettovelkaa, kaikki lainat voitaisiin teoriassa maksaa kerralla pois yrityksen omilla varoilla ja Gearing on 1.
 • Jos Gearing on negatiivinen, on yrityksen rahoitusasema sen perusteella erittäin hyvä.

Tunnuslukujen tulkinta

Sijoittajan pitää tulkita yrityksen tunnuslukuja aina yhdessä osakesijoittamisen tunnuslukujen kanssa. Usein hyvä lähtökohta on, että ensin arvioidaan yrityksen toiminta. Jos toiminta on kannattavaa ja varallisuusasema riittävän hyvä, siirrytään osakkeiden tämän hetken hinnan tarkasteluun. Jos hinta on kohdallaan, osake saattaa olla hyvä ostos.

Hyvänkin yrityksen osakkeita saa ajoittain kohtuullisella hinnalla, kun yrityksestä itsestään riippumattomat syyt painavat osakkaiden hintaa pörssissä. Halpa hinta on huono ostos, jos yrityksen toiminta ei ole kannattavaa. Kohtuullinen hinta voi olla hyvä ostos, jos yrityksen toiminta on kannattavaa ja sitä johtaa osaava, pitkäaikaista yrityksen kehittämistä ja osakkeiden arvon nousua arvostava johtaja.

Muista, että yksi tunnusluku ei kerro mitään. Monen tunnusluvun samanaikainen tulkinta antaa kuitenkin usein kattavan kuvan yrityksestä.

Analyytikot, amatöörit ja todellisuus

Analyytikoiden suosituksen menevät usein keskenään ristiin. Toinen analyytikko kehottaa ostamaan samaan aikaan samaa yhtiötä, jota toinen analyytikko kehottaa myymään.

Analyytikoiden näkemykset voivat erota toisistaan kuin yö ja päivä. Molemmat haluavat asiakkaidensa parasta ohjeillaan, mutta edes ammattilaiset eivät osaa aina tehdä oikeita johtopäätöksiä.

Tutustu itse edes vähän analyytikoiden maailmaan eli yritysten tunnuslukuihin. Yrityksen tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja yrityksen johdon tulevaisuuden "ohjaus" eli ennustus) on nähtävissä esim. Kauppalehden nettisivuilta.

Täydellistä analyysiä ei amatööri pysty tekemään, mutta, kuten sanottu, eivät pysty analyytikotkaan. Tutustu edes vähän. Tunnuslukujen maailma voi olla yllättävän avartava ja mielenkiintoinen. 

Tunnuslukujen parissa käytetylle ajalle voi saada hyvän tuntipalkan.

Osakesijoittamisen perusasioista on kerrottu artikkelissa Osakesijoittaminen.


Tämä artikkeli ei ole minkäänlainen sijoitussuositus eikä ota mitenkään kantaa sijoittamisen kannattavuuteen tai oikeiden osakkeiden valintaan.  Jokainen sijoittaja on itse vastuussa omista sijoituspäätöksistään.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa