Tulot ja menot26.10.2016 klo 08:54

Eläkeuudistus 2017 - Eläkeikä ja eläkevaihtoehdot

Eläkejärjestelmä muuttuu vuoden 2017 alussa. Eläkeikä nousee vaiheittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Mistä on kysymys ja mikä on minun eläkeikäni? Entä eläkkeen suuruus?

Eläkemuutos 2017

Eläkeikä vuoden 2017 uudistuksen jälkeen

Vielä vuonna 2016 eläkeikä on ollut 63 - 68 vuotta oman valinnan mukaan. Järjestelmä on ollut hyvä ja joustava, mutta koska keskimääräinen elinikä kasvaa, myös eläkkeellejäämisikää on ollut pakko nostaa.

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan eläkeuudistus, jossa alin normaali eläkkeellejäämisikä nousee asteittain 63 vuodesta 65 vuoteen.

Muutos tulee voimaan vaiheittain niin, että jokaista ikäluokkaa (syntymävuotta) kohden eläkeikä nousee kolmella kuukaudella vuotta vanhempiin kavereihin verrattuna. Näin tapahtuu, kunnes eläkeikä on noussut 65 vuoteen.

Eläkeikä syntymävuoden mukaan

Eläkeikä nousee asteittain seuraavasti:

 • Syntymävuosi 1954 -> eläkeikä 63 v
 • Syntymävuosi 1955 -> eläkeikä 63 v 3 kk
 • Syntymävuosi 1956 -> eläkeikä 63 v 6 kk
 • Syntymävuosi 1957 -> eläkeikä 63 v 9 kk
 • Syntymävuosi 1958 -> eläkeikä 64  v
 • Syntymävuosi 1959 -> eläkeikä 64 v 3 kk
 • Syntymävuosi 1960 -> eläkeikä 64 v 6 kk
 • Syntymävuosi 1961 -> eläkeikä 64 v 9 kk
 • Syntymävuosi 1962 -> eläkeikä 65 v 
 • Syntymävuosi 1963 -> eläkeikä 65 v 
 • Syntymävuosi 1964 -> eläkeikä 65 v 

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä täsmentyy sinä vuonna, kun henkilö täyttää 62 vuotta. Eläkeikää nostetaan näillä ikäluokilla suomalaisten oletetun eliniän nousun mukaisesti. Eläkeikä voi nousta enintään 1-2 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti.

Jos 1965 ja myöhemmin syntyneillä ikäluokilla eläkeikä nousee em. 2 kuukautta /vuosi, eläkeiät ovat seuraavat:

 • Syntymävuosi 1975 -> eläkeikä 65 v + 20 kk = 66 vuotta 8 kuukautta
 • Syntymävuosi 1985 -> eläkeikä 65 v + 40 kk = 68 vuotta 4 kuukautta
 • Syntymävuosi 1995 -> eläkeikä 65 v + 60 kk = 70 vuotta

Eläkkeen määrä vuodesta 2017 alkaen

Työuran aikana ansaitun eläkkeen määrää vähentää niin sanottu elinaikakerroin. Koska keskimääräinen elinikä on kasvanut, myös keskimääräinen eläkkeen maksuaika on pidentynyt ja sen myötä myös maksetun eläkkeen kokonaissumma.

Koska rahat eivät riitä jatkuvasti kasvavan eläkesumman maksamiseen, kuukausittain maksettavan eläkkeen määrää pienennetään ns. elinaikakertoimella. Elinaikakerroin määritellään erikseen jokaiselle ikäluokalle syntymävuoden mukaan ja se perustuu tutkimustietoon siitä, kuinka pitkään ao. vuonna syntyneiden ihmisten keskimäärin oletetaan elävän.

Elinaikakertoimen omaa eläkettä pienentävää vaikutusta voi pienentää jatkamalla työssä käyntiä pidempään eli jäämällä eläkkeelle vanhempana. Jos jatkaa työssä käyntiä niin paljon pidempään, ettei elinaikakerroin pienennä omaa eläkettä lainkaan, on ollut työssä ns. tavoite-eläkeikäänsä saakka.

Jatkossa jokaiselle ikäluokalle on siis määritelty erikseen alin eläkeikä ja tavoite-eläkeikä. Alin eläkeikä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin voi jäädä eläkkeelle. Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ajankohtaa, jolloin saa eläkkeensä sen suuruisena kuin sen tavallaan pitäisi olla. Jokainen voi päättää itse, haluaako jatkaa työssä käyntiä alimman eläkeikänsä jälkeen.

Tavoite-eläkeikä kerrotaan jokaiselle ikäluokalle viisi vuotta ennen alinta eläkeikää.

Tavoite-eläkeikä syntymävuosittain, nykyinen arvio:

 • Syntymävuosi 1954 -> tavoite-eläkeikä 63 v 9 kk
 • Syntymävuosi 1955 -> tavoite-eläkeikä 64 v 1 kk
 • Syntymävuosi 1956 -> tavoite-eläkeikä 64 v 6 kk
 • Syntymävuosi 1957 -> tavoite-eläkeikä 64 v 10 kk
 • Syntymävuosi 1958 -> tavoite-eläkeikä 65  v 3 kk
 • Syntymävuosi 1959 -> tavoite-eläkeikä 65 v 8 kk
 • Syntymävuosi 1960 -> tavoite-eläkeikä 66 v 
 • Syntymävuosi 1961 -> tavoite-eläkeikä 66 v 4 kk
 • Syntymävuosi 1962 -> tavoite-eläkeikä 65 v 9 kk
 • Syntymävuosi 1963 -> tavoite-eläkeikä 66 v 10 kk
 • Syntymävuosi 1964 -> tavoite-eläkeikä 67 v 

Työuraeläke voi alkaa jo 63 vuoden iässä

Työuraeläke on vanhuuseläkkeen erikoismuoto. Työuraeläke mahdollistaa sen, että raskasta työtä tekevät voivat jäädä eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Vaatimuksena on kuitenkin, että tehdyn työuran pituus on vähintään 38 vuotta ja työkyky on alentunut.

Työuraeläkkeen lisävaatimuksena on, että työsuhteen tai yrittäjätoiminnan päättymisestä on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi.

Vuonna 2017 työuraeläkkeet käsitellään vielä vanhuuseläkkeinä, koska sekä vanhuuseläkkeen että työuraeläkkeen alaikäraja on 63 vuotta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaana

Eläkeuudistus toi mukanaan uuden eläkelajin, osittain varhennetun vanhuuseläkkeen. Osittain varhennettu varhaiseläke on mahdollinen helmikuusta 2017 alkaen. 

Osittain varhennettua vanhuuseläkettä voi hakea 61 vuoden iässä. Vuoden 2025 jälkeen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee.

Varhennettuna vanhuuseläkkettä voi ottaa maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneen eläkkeen määrästä.

Jos ottaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, eläke jää pysyvästi pienemmäksi. Varhennettuna maksuun otettua eläkkeen osaa piennetään 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, joka jää puuttumaan vanhuuseläkkeen alarajasta. Nostohetkellä eläkettä  tarkistetaan (pienennetään) elinaikakertoimella.

Työntekoa voi jatkaa varhennetun eläkkeen rinnalla, mutta työnteon saa myös lopettaa. Työssä ei ole ansiotulorajoja.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa entisen osa-aikaeläkkeen. Vuoden 2017 alussa maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat ennallaan, vanhojen ehtojen mukaisesti.

Eläkkeen kertyminen vuodesta 2017 alkaen

Uuden eläkejärjestelmän mukaan eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iästä alkaen. Eläkettä kertyy koko saadun palkan määrästä. Työntekijän eläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista työansioista. 

53-62-vuotiaat ansaitsevat ns. korotettua eläkekertymää vuosina 2017-2025. Korotettu kertymä on 1,7 % palkan määrästä. Aiempi 63-60-vuotiaiden 4,5 % "superkarttuma" poistuu.

Uusi eläkejärjestelmä sisältää ns. lykkäyskorotuksen. Jos jatkaa työssä käymistä oman ikäluokan alimman yleisen vanhuuseläkeiän jälkeen, tämä korottaa eläkettä 0,4 prosentilla jokaista työssä käytyä lisäkuukautta kohti.

Ennen vuotta 1958 syntyneillä eläkkeen kertyminen päättyy, kun täyttää 68 vuotta. Vuosina 1958-1961 syntyneillä eläkettä kertyy 69-vuotiaaksi saakka.  Vuonna 1962 sekä sen jälkeen syntyneille eläkettä kertyy 70-vuotiaaksi saakka.

Kommentoi sosiaalisessa mediassa