Tulot ja menot03.10.2018 klo 15:25

Opintotuen tulorajat muuttuvat tai poistetaan?

Opintotuen tulorajojen muutosta tai poistamista selvitetään hallituksen toimesta. Nykyisin Kela perii osan tuesta takaisin 7,5 % korotettuna, jos opiskelija on ansainnut vuoden aikana tuloja Kelan tulorajaa enemmän. Tulorajat haittaavat opiskelun ja työnteon yhdistämistä.

Opintotuen tulorajat

Opintotuen tulorajoja koskeva selvitys

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho on antanut syyskuussa 2018 Palkansaajien tutkimuslaitokselle tehtäväksi selvittää, miten opintotuen tulorajojen poisto tai muutos vaikuttaisi opiskelijoiden työssä käymiseen.

Tulorajaselvityksen on määrä valmistua 21.12.2018. Tässä vaiheessa kyseessä on pelkästään selvitys. Eduskuntavaaleista johtuen mahdolliset muutokset jäänevät tulevien hallitusten tehtäviksi.

Opintotuen tulorajat - Nykytilanne

Opiskelijan saaman opintotuen määrä perustuu nykyisin mm. opiskelukuukausien määrään, opintojen edistymiseen ja opiskelijan saamiin tuloihin. Tuloja valvotaan jälkikäteen.

Kun opiskelija anoo opintotukea, hänelle myönnetään muiden edellytysten täyttyessä tukea niin monelta kuukaudelta kuin opinnot kestävät vuoden aikana. Usein määrä on 9 kk vuodessa.

Opintotukeen liittyy aina vuosikohtainen tuloraja, jota opiskelija ei saa ylittää. Tulorajaa valvotaan jälkikäteen. Jos opiskelijan tulot edellisenä vuonna ylittävät opintotuen tulorajan, osa opintotuesta peritään jälkikäteen takaisin. Jos opiskelija ei itse seuraa tulorajan ylittymistä ja maksa oma-aloitteisesti opintotukea takaisin, Kelaa perii liikaa maksetun osan 7,5  prosentilla korotettuna.

Nykytilanne on hankala sekä opiskelijan että yhteiskunnan kannalta. Opintotuella ei pärjää ilman työssä käymistä, mutta jos käy töissä, osa opintotuesta peritään takaisin. Pelkkä kesätyö voi aiheuttaa opintotuen takaisin perinnän.

Varsinkin kalliimmissa kaupungeissa opiskelijan on pakko käydä töissä sekä kesällä että usein myös lukuvuoden aikana. Muuten opiskelu loppuu rahojen loppuessa. Tulorajat ovat niin alhaisia, että suuri osa työssä käyvistä opiskelijoista joutuu maksamaan opintotukea takaisin. 

Ongelmalliset tulonhankkimiskulut

Aina, kun tuloista maksetaan veroa, saadun bruttotulon määrästä tehdään ensin ns. tulonhankkimisvähennykset. Näitä ovat esim. omien työvälineiden osto ja työmatkakustannukset.

Opintotuen tulorajojen tulkinnassa ei kuitenkaan hyväksytä lainkaan tulonhankkimiskulujen vähentämistä. Tämä poikkeaa yhteiskunnan yleisestä käytännöstä ja verottajan vakiintuneesta tavasta. Kela huomioi opintotuen tulorajojen ylittymistä laskettaessa koko bruttopalkan ilman mitään vähennyksiä. Käytäntö on erikoinen ja asettaa eri opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Töissä käynti aiheuttaa väistämättä mm. työmatkakuluja. Opiskelijan ei välttämättä kannata mennä hyväpalkkaiseenkaan työhön, jos työpaikka on kaukana asunnosta. Näin lähes valmiin erikoisasiantuntijan kannattaa istua lähikaupan kassalla ennemmin kuin olla tekemässä oman alansa työtä toisen kaupungin työnantajalla. Oman alan työ olisi varmasti parempi vaihtoehto sekä työntekijälle, työnantajalle että yhteiskunnalle. Opintotukea saavalle opiskelijalle se ei aina ole.

 

Lisätietoja tulorajaselvityksestä

Kommentoi sosiaalisessa mediassa