Verotus30.12.2015 klo 13:32

Veromuutokset 2016

Suomi on suossa ja valtion vuoden 2016 budjettiin sisältyy useita kiristyksiä. Mikä koskee minua vai koskeeko mikään? Joku saa myös uusia etuja, mutta saanko minä? Alla lista tärkeimmistä muutoksista.

Veromuutokset 2016

Verotusmuutokset 2016

Suomen hankalan taloustilanteen ja suuren työttömyyden takia valtion vuoden 2016 budjetissa on useita verotuksen kiristyksiä. Muuttuvia asioita ovat mm.:

  • Asuntolainan korkojen verovähennys pienenee 
  • Pääomatulojen verotus kiristyy
  • Luovutustappio voidaan vähentää jatkossa kaikista pääomatuloista
  • Yli 72 300 euron ansiotulojen verotus kiristyy
  • Pienituloisimpien verotus kevenee hieman
  • Yleisradiovero poistetaan kokonaan pienituloisimmilta 
  • Ajoneuvoveroa korotetaan, mutta autoveroa kevennetään
  • Lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy
  • Tupakkaveroa korotetaan

Asuntolainan korkojen verovähennys 2016

Vuonna 2016 maksetuista asuntolainan korkoista on verovähennyskelpoista vain 55 %. Tämä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015. 

Jatkossa verovähennysoikeus laskee 10 prosenttiyksikköä vuosittain. Vuonna 2019 vain 25 % maksetuista asuntolainan koroista voidaan vähentää verotuksessa.

Aiemman lainsäädännön mukaan verovähennysoikeus olisi vuonna 2016 ollut 60 % ja pienentynyt 5 prosenttiyksikköä vuosittain. 

Pääomatulojen verotus 2016

Vuonna 2016 pääomatulojen vero on 30 000 euroon saakka 30 %. Yli menevältä osalta pääomatulojen vero on 34 prosenttia.

Vuonna 2015 pääomatulojen vero oli 30 000 euroon saakka 30 % ja yli menevältä osalta 33 prosenttia. Ylempi verokanta kiristyy  siis yhdellä prosenttiyksiköllä.

Luovutustappio 2016

Omaisuuden luovutuksesta syntyneen tappion voi vuodesta 2016 alkaen vähentää kaikista pääomatuloista. Tämä on selkeä parannus ja verotusta tasa-arvoistava muutos.

Aiemmin luovutustappion on voinut vähentää vain luovutusvoitoista, joka on aiheuttanut suuria ongelmia yksittäisille verovelvollisille. Osa tappioista on voinut jäädä kokonaan vähentämättä ja on jouduttu maksamaan turhia veroja. Harva saa luovutusvoittoja säännöllisesti.

Solidaarisuusvero 2016

Suurimpia ansiotuloja koskeva ns. "solidaarisuusvero" koskee vuodesta 2016 alkaen entistä useampia suomalaisia. Jatkossa solidaarisuusveroa joutuvat maksamaan kaikki, joiden verotettava ansiotulo on vähintään 72 300 euroa. Aiemmin solidaarisuusvero on koskenut vain yli 90 000 euron ansiotuloja.

"Solidaarisuusvero" on poliitikkojen edellisen hallituksen aikana keksimä markkinaslogan, joka tarkoittaa ylimpään tuloluokkaan kuuluvien eli kireintä mahdollista ansiotulojen veroa maksavien henkilöiden maksamaa "lisäveroa". Käytännössä mitään solidaarisuusveroa ei ole olemassa. Kyseessä on vain suurituloisten muita tiukempi verotus.

Valtion ansiotuloveroasteikko on jo vuosikymmeniä ollut pienimmästä tulosta suurimpaan saakka progressiivinen. Progressiivisuus tarkoittaa, että mitä suuremmat tulot, sitä suurempi osuus tuloista menee veroihin.

Käytännössä verotus kiristyy vuonna 2016 selvästi tuloluokassa 72 300 - 90 000 euroa.

Pienituloisten verotuksen kevennys 2016

Valtionverotukseen vaikuttavaa, verohallinnon automaattisesti laskemaa työtulovähennystä korotetaan. Työtulovähennyksen korotus tehdään pieni- ja keskituloisia painottaen.  Tämä keventää pieni- ja keskitulosten verotusta jonkin verran.

Yleisradiovero 2016

Vuonna 2016 pienituloisimmat vapautetaan yleisradioverosta. Tämä tapahtuu korottamalla pienimmän maksuunpantavan yle-veron määrä 51 eurosta 70 euroon.

Vuonna 2016 yleisradioverosta ovat vapautettuja kaikki, joiden verotettavat tulot ovat alle 10 300 euroa. Vuonna 2015 yle-verosta olivat vapautettuja vain alle 7 500 euron verotettavat tulot.

Ajoneuvovero ja autovero 2016

Ajoneuvoveroa korotetaan 36,50 eurolla vuonna 2016. Ajoneuvoveron laskutusajankohdasta johtuen korotus tulee täysimääräisesti voimaan vasta vuonna 2017.

Autoveroa kevennetään niin, että muutos suosii pienipäästöisiä autoja. Kevennys tapahtuu portaittain vuosina 2016 - 2019, joten suurta muutosta ei tapahdu vielä vuonna 2016.

Energiaverotus 2016

Lämmityspolttoaineiden verotusta kiristetään vuonna 2016. Laskelmien mukaan korotus nostaa öljylämmitteisen omakotitalon kuluja noin 75 eurolla vuodessa.

Tupakkavero 2016

Tupakkaveroa nostetaan sekä vuonna 2016 että vuonna 2017. Korotus vaikuttaa keskimäärin tupakka-askin hintaan n. 0,50 euroa molempina vuosina. 

Kiinteistövero 2016

Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveron ylärajaa nostetaan. Tämä antaa kunnille mahdollisuuden kiristää mm. loma-asuntojen verotusta. Kunta määrää oman alueensa rakennusten kiinteistöveroprosentit, mutta valtio asettaa ylärajat, joita kunta ei saa ylittää.

Aiemmin muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on voinut olla enintään 0,6 prosenttiyksikköä vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Vuonna 2016 tämä ero voi olla ensintään 1,0 prosenttiyksikköä.

Kuntien taloustilanteen huomioiden monet kunnat tulevat todennäköisesti käyttämään verotuksen kiristysmahdollisuutta hyväkseen. Tämä voi nostaa loma-asuntojen kiinteistöveroa huomattavasti.

Arvonlisäverotuksen muutokset 2016

Arvonlisäveroprosentit säilyvät ennallaan.

Pienimpien yrittäjien arvonlisäverotusta kevennetään hieman nostamalla liikevaihtorajaa, joka vapauttaa arvonlisäveron maksamisesta. Aiemmin arvonlisäverotuksesta olivat vapautettuja yrittäjät ja yritykset, joiden tilikauden (yleensä kalenterivuoden) liikevaihto oli alle 8 500 euroa. Vuodesta 2016 alkaen alv-vapautus koskee kaikkia, joiden tilikauden liikevaihto on alle 10 000 euroa.

Arvonlisäverotus tulee voimaan asteittain liikevaihdon noustessa. Aiemmin täyttä arvonlisäveroa joutuivat maksamaan yritykset, joiden liikevaihto ylitti 22 500 euroa. Vuodesta 2016 alkaen täysi arvonlisävero koskee yli 30 000 euron liikevaihtoa.

Liikevaihto tarkoittaa kokonaisrahamäärää, jonka yritys saa tavaroiden tai palvelujen myynnistä. Jos yrittäjä myy vuoden aikana 10 000 eurolla tavaraa, jonka on ostanut 9 000 eurolla (kate 10,1 %), yrittäjän liikevaihto on 10 000 euroa, mutta tuotto vain 1 000 euroa. Tästä 1 000 eurosta maksetaan vielä kaikki muut liiketoiminnan kulut. Vapautus arvonlisäverosta koskee siis vain pienimpiä yrittäjiä.

Verotusmuutoksesta hyötyvät lähinnä pienimmät palveluyrittäjät (kampaajat, hierojat, talonmiehet ...). Tätä voitaneen pitää hyvänä asiana, jos näin saataisiin työllistettyä edes muutama ihminen lisää.

 

Kommentoi sosiaalisessa mediassa