Sijoitus18.01.2021 klo 12:04

Osinkoverotus 2020

Osinkoverotus ja pääomatulojen verotus säilyy vuonna 2020 ennallaan. Verovuonna 2020 pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, ylimenevästä osasta 34 %. 

Luovutustappiot saa vuodesta 2016 alkaen vähentää mistä tahansa pääomatuloista. Luovutustappio ei kuitenkaan voi viedä pääomatulojen verotettavaa määrää negatiiviseksi. Verovuoteen 2015 saakka luovutustappiot sai vähentää vain luovutusvoitoista.

Alla käytännön esimerkkejä ja lista muutoksista. Vuoden 2020 veromuutokset on esitelty tarkemmin artikkelissa Veromuutokset 2020.

Osinkoverotus

Osinkoverotus vuonna 2020

Osinko verotetaan eri tavoin riippuen siitä, onko osingon maksaja pörssinoteerattu osakeyhtiö (Oyj) vai ei-pörssinoteerattu osakeyhtiö (Oy):

Pörssinoteeratuista osakeyhtiöistä saadun osingon verotus 2020:

 • Osingot ovat 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa, 15 % osingosta maksetaan verovapaasti.
 • Osingon maksusta tehdään 25,5 % ennakonpidätys, joka luetaan osingon saajan hyväksi lopullisessa verotuksessa.
 • Osakkeiden luovutusvoitot ovat 100 % veronalaista pääomatuloa, joten osinko on kevyemmin verotettua kuin luovutusvoitto.
 • Pääomaverojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, sen yli menevältä osalta pääomatulojen veroprosentti on 34 % .

Esimerkki:

Pörssiyhtiö maksaa sinulle osinkoa 100 euroa. 

 • 100 euron osingosta on veronalaista pääomatuloa 85 euroa .
 • Tästä 85 eurosta peritään veroa 30-34 % eli 25,50 -28,90 euroa.
 • Osingon veroaste saajalle on näin 25,5 - 28,9 prosenttia.
 • Yrityksen tulovero on vuonna 2020 20 %. Osingon kokonaisveroaste yrityksen tuloksesta laskettuna on näin 20 % + 25,5 % = 45,5 %  (alle 30 000 euron osingot).

Ei-pörssinoteeratuista osakeyhtiöistä saadun osingon verotus 2020:

 • Osinkojen verotus perustuu henkilön saaman osingon kokonaismäärään ja yrityksen nettovarallisuuteen.
 • Nettovarallisuus tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen varat miinus velat -euromäärää ja se on nähtävissä yrityksen verotuspäätöksestä.
 • Henkilön saama osinko on yrityksen 8 % nettovarallisuusosuutta vastaavaan euromäärään saakka 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa, kunhan tällaisten osinkojen kokonaismäärä vuodessa on enintään 150 000 euroa.
 • Alle 8 % nettovarallisuutta edustava, mutta yli 150 000 euron osinko on 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa.
 • Yli 8 % nettovarallisuutta edustava osinko on 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.
 • Osingon maksusta tehdään 7,5 % ennakonpidätys, joka luetaan osingon saajan hyväksi lopullisessa verotuksessa. Jos osinkojen määrä on yli 150 000 euroa, ennakonpidätys on ylimenevältä osalta 28 prosenttia.
 • Pääomaverojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, tämän yli menevältä osalta veroprosentti on 34 %.
 • Ansiotulojen veroprosentti riippuu henkilön muiden ansiotulojen (mm. palkan) määrästä.

Esimerkki:

Saat listaamattomasta osakeyhtiöstä osinkoa 100 euroa. Yrityksen maksaman osingon kokonaismäärä on alle 8 % yrityksen nettovarallisuudesta.

 • Osingosta  on veronalaista pääomatuloa 25 euroa.
 • Tästä 25 eurosta peritään veroa 30-34 %.
 • Osingonsaajana maksat osingosta veroa 7,50 - 8,50 euroa.
 • Osingon veroaste saajalle on näin  7,5 - 8,5 prosenttia.
 • Koska yritys on maksanut omasta tuloksestaan (=voitostaan) tuloveron ennen kuin se voi jakaa jäljelle jäänyttä voittoa osinkona, osingon kokonaisveroaste saadaan selville, kun edellä laskettuun osingon veroasteeseen lisätään yrityksen tulovero. Yritysten veroprosentti on vuonna 2020 20 %. 
 • Jos osingon määrä on  alle 8 % yrityksen nettovarallisuudesta, osingon kokonaisveroaste yrityksen tuloksesta laskettuna on  näin 20 % + 7,5 % = 27,5 % (alle 30 000 euron osingot). 
 • Alle 8 prosentin ja alle 150 000 euron kevyemmin verotettavan osingon maksimimäärä edellyttää yritykseltä 1,875 miljoonan euron nettovarallisuutta eli ei koske pieniä yrityksiä.

Esimerkki 2:

Saat listaamattomasta osakeyhtiöstä osinkoa 100 euroa. Yrityksen nettovarallisuus on 1000 euroa ja omistat kaikki yrityksen osakkeet eli olet pienen yrityksen omistajayrittäjä. 

 • 8 % 1000 euron nettovarallisuudesta on 80 euroa.
 • 80 euroa saamastasi osingosta on 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Loppu 20 euroa osingosta on 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.
 • 80 eurosta on veronalaista pääomatuloa 25 % eli 20 euroa. Tästä peritään veroa 30-34 % eli 6 - 6,80 euroa.
 • 20 eurosta on veronalaista ansiotuloa 75 % eli 15 euroa. Tästä peritään normaali ansiotulojen vero, jonka määrä riippuu muista ansiotulostasi (mm. palkasta). Jos ansiotulojesi kokonaismäärä on 30 000 euroa, ansiotulojen vero on n. 21 % eli 15 eurosta 3,15 euroa.
 • 100 euron osinkotulon kokonaisvero osingon saajalle on em. tapauksessa n. 6 + 4 euroa = 10 euroa eli 10 %.
 • Jotta yritys voi maksaa sinulle 100 euron osingon, sen on pitänyt tuottaa voittoa 125 euroa. Tästä 125 euron voitosta yritys on maksanut 20 % tuloveron eli 25 euroa. Näin jäljelle on jäänyt 100 euron voitto, jonka yritys voi halutessaan maksaa sinulle osinkona.
 • Saamasi 100 euron osingon  kokonaisveromäärä on em. tapauksessa sinun maksamasi 10 euroa + yrityksen maksama 25 euroa = 35 euroa. Osingon kokonaisveroaste on näin tässä esimerkissä 35 %.
 • Jos 100 euron osinko on ainoa tulosi, et joudu maksamaan siitä ansiotulojen veroa. Pääomatulojen vero osingosta kuitenkin peritään. Osingon kokonaisveroasteeksi jää tässä tapauksessa n. 31 prosenttia.
 • Jos olet omistajayrittäjä ja ainoat tulosi tulevat tästä yrityksestä, n. 17 000 euron määrään saakka tulot kannattaa maksaa osingon sijaan palkkana. Palkka on ansiotuloa ja siksi pienillä tuloilla kevyemmin verotettua kuin pääomatulo. Yritys saa myös vähentää maksamansa palkan omasta verotuksestaan.

Osinkoverotus vuosina 2013 - 2020

Seuraavassa kuvataan lyhyesti vuonna 2014 tehdyn suuren osinkoverouudistuksen ja sen jälkeen tehtyjen vuotuisten veronkiristysten vaikutuksia osinkojen verotukseen.

Pörssinoteeratut yritykset (Oyj)

Osinkoverotus vuonna 2013 (Oyj):

 • Pörssinoteerattujen yritysten maksamat osingot verotettiin vuoteen 2013 saakka 70-prosenttisesti  pääomatulona.  30 % osingoista oli osingon saajalle verovapaata tuloa. 
 • Jos pääomatuloja oli enintään 50 000 euroa, pääomatulojen veroprosentti oli 30 %. Yli 50 000 euron pääomatulo-osasta veroprosentti oli 32 %. 
 • Osinkojen verovapaasta osasta johtuen osinkotulojen keskimääräinen veroprosentti oli 50 000 euroon saakka 21 %.
 • Yritysten veroprosentti oli 24,5 %.

Osinkoverotus vuonna 2014 (Oyj):

 • Osingot olivat 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. 15 % osingosta oli osingon saajalle verovapaata tuloa.
 • Vuonna 2014 pääomaverojen veroprosentti oli 40 000 euroon saakka 30 %, sen yli menevältä osalta 32 %. 
 • Osinkojen verovapaasta osasta johtuen v. 2014 osinkotulojen keskimääräinen veroprosentti oli 40 000 euroon saakka  25,5 %. 
 • Yritysten veroprosentti oli 20,0 %.

Osinkoverotus vuonna 2015 (Oyj):

 • Osingot olivat 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. 15 % osingosta oli osingon saajalle verovapaata tuloa.
 • Vuonna 2015 pääomaverojen veroprosentti oli 30 000 euroon saakka 30 %, sen yli menevältä osalta 33 %. 
 • Osinkojen verovapaasta osasta johtuen v. 2015 osinkotulojen keskimääräinen veroprosentti oli 30 000 euroon saakka  25,5 %.
 • Yritysten veroprosentti oli 20,0 %.

Osinkoverotus vuonna 2016 - 2020 (Oyj):

 • Osingot ovat 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. 15 % osingosta on osingon saajalle verovapaata tuloa.
 • Vuosina 2016 - 2020 pääomaverojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, sen yli menevältä osalta 34 %. 
 • Osinkojen verovapaasta osasta johtuen v. 2016  - 2020 osinkotulojen keskimääräinen veroprosentti on 30 000 euroon saakka  25,5 %.
 • Yritysten veroprosentti on 20,0 %.

Pörssissä noteeraamattomat yritykset (Oy)

Osinkoverotus vuonna 2013 (Oy):

 • Enintään 9 % yrityksen nettovarallisuudesta vastaava osinkojen kokonaismäärä oli verovapaata. Osinkojen määrää seurattiin verovelvolliskohtaisesti ja em. verovapaata osinkoa voi saada enintään 60 000 euroa. Jos em. "verovapaata osinkoa" sai yli 60 000 euroa, 60 000 euron yli menevä osuus verottiin 70-prosenttisesti pääomatulona.
 • Jos yritys maksoi osinkoa enemmän kuin 9 % nettovarallisuudestaan, 9 % ylittävä osuus oli saajalleen 70-prosenttisesti ansiotuloa.
 • Pääomatulojen veroprosentti oli 50 000 euroon saakka 30 %, siitä ylöspäin 32 %.
 • Yritysten veroprosentti oli 24,5 %.

Osinkoverotus vuonna 2014  (Oy):

 • Enintään 8 % yrityksen nettovarallisuudesta vastaava osinkojen määrä oli 25 % veronalaista pääomatuloa. 150 000 euron yli menevä osuus oli 85 % veronalaista pääomatuloa.
 • Jos yritys maksoi osinkoa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudestaan, 8 % ylittävä osuus oli saajalleen 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.
 • Pääomatulojen veroprosentti oli 40 000 euroon saakka 30 %, siitä ylöspäin 32 %.
 • Yritysten veroprosentti oli 20,0 %.

Osinkoverotus vuonna 2015  (Oy):

 • Enintään 8 % yrityksen nettovarallisuudesta vastaava osinkojen määrä oli 25 % veronalaista pääomatuloa. 150 000 euron yli menevä osuus oli 85 % veronalaista pääomatuloa.
 • Jos yritys maksaa osinkoa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudestaan, 8 % ylittävä osuus oli saajalleen 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.
 • Pääomatulojen veroprosentti oli 30 000 euroon saakka 30 %, siitä ylöspäin 33 %.
 • Yritysten veroprosentti oli 20,0 %.

Osinkoverotus vuonna 2016 - 2020 (Oy):

 • Enintään 8 % yrityksen nettovarallisuudesta vastaava osinkojen määrä on 25 % veronalaista pääomatuloa. 150 000 euron yli menevä osuus on 85 % veronalaista pääomatuloa.
 • Jos yritys maksaa osinkoa enemmän kuin 8 % nettovarallisuudestaan, 8 % ylittävä osuus on saajalleen 75-prosenttisesti veronalaista ansiotuloa.
 • Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 %, siitä ylöspäin 34 %.
 • Yritysten veroprosentti on 20,0 %.

Osinkojen ennakonpidätys ja verotus 2020

Verohallinnon ohjeen mukaan osinkojen ennakonpidätys pitää tehdä silloin, kun osinko on nostettavissa. Todellinen osingon maksuhetki ei vaikuta ennakonpidätyksen suorittamisajankohtaan. Osinkojen ennakonpidätys ilmoitetaan ja ennakonpidätys maksetaan seuraavalla kausiveroilmoituksella sen hetken jälkeen, kun osinko on ollut nostettavissa. 

Osingonmaksajan verohallinnolle tekemän vuosi-ilmoituksen pitää sisältää kaikki osingot , jotka on maksettu tai jotka ovat olleet nostettavissa verovuoden aikana. Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan myös ennakonpidätyksen määrä osingonsaajittain eriteltynä.

Osingot verotetaan sinä vuonna, kun ne ovat olleet nostettavissa. Ennakonpidätys toimitetaan tämän saman hetken mukaan. Jaettavaksi päätettyjen mutta maksamattomien osinkojen koko määrä ei voi jäädä enää kattamaan yrityksen rahoitustarpeita kuten takavuosina. Vaikka osinkoa ei maksettaisi osingonsaajalle, ennakonpidätyksen osuus on kuitenkin maksettava verottajalle.

Osakeyhtiön yhtiökokous tekee päätöksen jaettavan osingon määrästä. Jos osingonjakopäätökseen ei ole erikseen kirjattu, milloin osinko on nostettavissa, sen katsotaan olevan nostettavissa heti ja ennakonpidätysvelvollisuus syntyy päätöspäivänä. Osingot myös verotetaan osingonsaajien tulona sinä vuonna, jolloin päätös on tehty. Todellisella osingonmaksuhetkellä ei ole merkitystä.

Jos osingonjakopäätökseen on kirjattu päivämäärä, jolloin osinko on nostettavissa, ennakonpidätysvelvollisuus syntyy ensimmäisenä mahdollisena nostopäivänä. Osinko verotetaan osingonsaajien tulona sinä vuonna, jolloin osinko olisi ollut nostettavissa. Maksuhetkellä ei ole merkitystä.

Em. maksuvelvollisuuteen on olemassa joitakin poikkeuksia, joista on kerrottu verottajan ohjeessa.

 

Lisätietoja:

Osingot listaamattomasta yhtiöstä (www.vero.fi)

Osinkojen ilmoittaminen ja ennakonpidätys (www.vero.fi)

Oma-aloitteisesten verojen ilmoittaminen (www.vero.fi)

Kommentoi sosiaalisessa mediassa