Tulot ja menot17.06.2014 klo 12:04

Opintotuki 2014 - Muutokset opintotukijärjestelmään

Opintotukeen tulee lukuisia muutoksia vuoden 2014 aikana. Osa koskee kaikkia opiskelijoita, osa kaikkia korkeakouluopiskelijoita ja osa vain 1.8.2014 tai myöhemmin korkeakouluopintonsa aloittaneita.

Opintotuki 2014, mikä muuttuu?

 • Opintoraha sidotaan kansaneläkeindeksiin.
 • Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 100 euroa.
 • Opintolainan korkoa ei makseta lainkaan opiskeluaikana. Koko opintolainan korko lisätään lainapääomaan.
 • Opintolainan korkovähennys saattaa poistua vuonna 2015
 • Opintojen vähimmäissuoritusmäärää saatetaan nostaa
 • Uusille opiskelijoille huomattavia muutoksia (tarkemmin alempana)

Opintotukimuutokset

Opintotuki sidotaan indeksiin

Opintotuki sidotaan indeksiin 1.8.2014. Elokuusta alkaen opintotuki  nousee vuosittain automaattisesti kansaneläkeindeksin mukaisesti. Käytännössä opintotuen pitäisi jatkossa nousta vuosittain suunnilleen saman verran kuin opiskelijan elinkustannukset nousevat.

Opintorahan perusmäärä nousee 1.8.2014 alkaen n. 1,3 prosenttia.

Opintolainan maksimimäärä nousee 100 euroa / kk

Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee 100 euroa /kuukausi. Muutos tulee voimaan 1.8.2014 ja takausmäärän korotus tapahtuu automaattisesti syyslukukaudella 2014 .

Lisälainan nostosta on  yleensä sovittava erikseen pankin kanssa.

Opintolainan korkoa ei makseta lainkaan opiskeluaikana

Kesäkuuhun 2014 saakka opiskelija maksaa opintolainastaan opiskeluaikana 1 prosentin koron. Muu osa korosta pääomitetaan eli lisätään lainapääomaan. Kesäkuusta 2014 alkaen koko korko pääomitetaan.

Esimerkki:

Nostettu opintolainamäärä on 5000 euroa. Pankin kanssa sovittu kokonaiskorko on 2,5 prosenttia.

 • Opintolainan kokonaiskorko on 2,5 % * 5000 euroa = 125 euroa vuodessa. 
 • Opiskelija on aiemmin maksanut opintolainasta korkoa 1 % vuodessa = 50 euroa. Loppuosa korosta eli 75 euroa on lisätty lainapääomaan.
 • Syksystä 2014 alkaen opiskelija ei maksa korkoa lainkaan. Koko 2,5 prosentin korko pääomitetaan eli lainapääomaan lisätään 125 vuodessa.
 • Kun opiskelija valmistuu, hän maksaa koko lainapääoman korkoineen. Tätä helpottaa vanhoilla opiskelijoilla opintolainavähennys ja uusilla opiskelijoilla opintolainahyvitys. 

Opintolainan korkovähennys poistuu?

Hallituksen esityksen mukaan opintolainan korkojen maksun verovähennysoikeus poistuu verovuodesta 2015 alkaen. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

Nykyisin korkomenot on voinut vähentää verotuksessa pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole ollut, korkomenot on vähennetty ns. alijäämähyvityksenä ansiotulojen verosta. Alijäämähyvitykselle on olemassa katto, joten kaikkia korkoja ei ole välttämättä voinut vähentää.

Uusien opiskelijoiden tilannetta helpottaa uusi opintolainahyvitys, jossa valtio maksaa osan opintolainan pääomasta, jos opiskelija valmistuu määräajassa. Ennen 1.8.2014 opintonsa aloittaneita tämä ei kuitenkaan koske. He voivat saada verotuksessa opintolainavähennyksen, mutta korkovähennyksen poistaminen heikentää heidän tilannettaan nykyiseen verrattuna.

Lisätietoja opintolainavähennyksestä ja opintolainahyvityksestä on artikkelissa Opintolaina -Säädökset selkokielellä.

Korkeakoulututkintojen enimmäistukiaika lyhenee

Nykyisin yhtä korkeakoulututkintoa suorittava voi saada enintään 55 kuukautta opintotukea. Tämä pysyy ennallaan myös jatkossa.

Jos opiskelija suorittaa useampaa kuin yhtä tutkintoa, maksimituen määrä pienenee aiemmasta. Nykyisin kaikkiin korkeakoulututkintoihin voi saada yhteensä 70 opintotukikuukautta. Syksystä 2014 alkaen enimmäistukimäärä on 64 tukikuukautta.

Opintotukikuukausien kokonaismäärän rajoitus koskee opintoja, jotka aloitetaan syksyllä 2014 tai myöhemmin. Ratkaisevaa ei olen ensimmäisten opintojen aloittamisaika vaan kyseisten opintojen aloittamisaika.

Opintotuelle asetettiin vähimmäispisteraja

Opiskelijan on suoritettava vähintään viisi opintopistettä jokaista käyttämäänsä tukikuukautta kohden saadakseen opintotukea. Tämä säilyy ennallaan myös jatkossa.

Lukuvuodesta 2014-2015 alkaen tulee voimaan lisäehto, jonka mukaan opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana voidakseen nostaa sinä vuonna opintotukea. Tämän vuosiehdon tulee täyttyä, vaikka vaikka opiskelija hakisi ja saisi opintotukea vain 1-3 kuukaudelta.

Opintotukea saadakseen opiskelijan on siis aina suoritettava vuodessa vähintään 20 opintopistettä, jos hitaalle etenemiselle ole erityistä syytä ja hyväksyttäviä perusteluita.

Uusia opiskelijoita koskevat muutokset

Syksyllä 2014 tai myöhemmin ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittavia opiskelijoita koskee lisäksi joukko muutoksia, jotka eivät koske aiemmin opintonsa aloittaneita opiskelijoita. Seuraavassa käydään läpi nämä muutokset.

Suurempi opintoraha 

1.8.2014 tai myöhemmin ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneet opiskelijat saavat vanhoja opiskelijoita suuremman opintorahan. Opintorahan perusmäärä on n. 11 prosenttia aiempaa suurempi.

Itsenäisesti asuvan 20 vuotta täyttäneen uuden korkeakouluopiskelijan opintoraha (perusmäärä) on 335,32 euroa kuukaudessa (v. 2014). Vastaavan aiemmin opintonsa aloittaneen opiskelijan opintoraha on 301,89 euroa kuukaudessa (v. 2014).

Lyhyempi enimmäistukiaika

Suuremman opintorahan vastineeksi opintotuen enimmäistukiaikaa lyhennetään.

1.8.2014 tai myöhemmin ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneet opiskelijat voivat saada 5 tukikuukautta lyhyemmän ajan opintotukea kuin vanhemmat opiskelijat.

Yleisimmän 300 pisteen yliopistotutkinnon enimmäistukiaika lyhenee 55 tukikuukaudesta 50 tukikuukauteen.

Opintolainavähennys poistuu, tilalle opintolainahyvitys

1.8.2014 tai myöhemmin ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneilla opiskelijoilla verotuksen opintolainavähennys korvataan uudella opintolainahyvityksellä.  

Nykyisin verotuksessa on käytössä opintolainavähennys, jossa osan opintolainasta voi valmistumisensa jälkeen vähentää verotuksessa .  Kyseessä on veroista tehtävä vähennys, jonka kautta valtio hyvittää osan opintolainan pääomasta. Tämä koskee opiskelijoita, jotka aloittivat opintonsa ennen 1.8.2014.

Uudessa opintolainahyvityksessä valtio lyhentää suoraan osan opiskelijan opintolainasta, jos tämä valmistuu määräajassa. Maksimiaika on 

 • alemmassa korkeakoulututkinnossa enintään tavoitteellinen suoritusaika + yksi lukukausi
 • ylemmässä korkeakoulututkinnossa enintään tavoitteellinen suoritusaika + yksi lukuvuosi

Määräaikaa voidaan pidentää esim. asevelvollisuuden, sairauden tai lapsen saamisen perusteella.

Jos opiskelija valmistuu em. määräajoissa, Kela maksaa opiskelijan puolesta pankille 40 prosenttia opintolainan 2 500 euroa ylittävästä lainasummasta. Esim. 300 opintopisteen opinnoissa lainamäärä voi olla 18 000 euroa ja Kelan maksama lainaosuus 6 200 euroa.

Opintolainahyvitys koskee vain opiskelijoita, jotka aloittivat ensimmäiset opintonsa 1.8.2014 tai myöhemmin. Vanhemmilla opiskelijoilla on edelleen käytössä verotuksen opintolainavähennys.

Toisen asteen opiskelijoiden tilanne paranee

Vanhempien tulojen vaikutus toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen pienenee. Nykyisin vanhempien tulot vaikeuttavat usein itsenäisesti asuvan alle 20-vuotiaan opintotuen saamista. Jatkossa vanhempien tulojen merkitystä lievennetään 18-19 -vuotiailla, itsenäisesti asuvilla  opiskelijoilla.

Syksystä 2014 alkaen vanhempien tulojen vaikutus on seuraava:

Itsenäisesti asuva 18-19 -vuotias:

 • Opintoraha myönnetään alennettuna, jos vanhempien vuositulot ovat välillä 54 010 euroa - 73 199 euroa.
 • Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat 73 200 euroa tai enemmän.

Vanhempiensa luona asuva alle 20-vuotias ja kaikki alle 18-vuotiaat:

 • Opintoraha myönnetään alennettuna, jos vanhempien vuositulot ovat välillä 41 810 euroa - 60 099 euroa.
 • Opintorahaa ei myönnetä, jos vanhempien vuositulot ovat 61 000 euroa tai enemmän.
 
Lisätietoja:
 

Kelan opintotukisivut

Kommentoi sosiaalisessa mediassa